ប៉ាតង់

រហូតដល់ឆ្នាំ 2021 រលកមាន៥១ប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាព រួមទាំង14 ប៉ាតង់ការច្នៃប្រឌិត និង37 ម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់;ជា​ម្ចាស់8 ការរក្សាសិទ្ធិកម្មវិធី

pn (3)
pn (1)
pn (2)